Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Brønshøj-Husum

(Senest ændret på generalforsamlingen 25. marts 2021)

Afdelingen

Navn:
§1 Enhedslisten Brønshøj-Husum.

Formål:
§2 Lokalforeningen repræsenterer Enhedslisten lokalt.

Medlemskab:
§3
Medlemmer af Enhedslisten, som bor i lokalafdelingens område, bliver automatisk medlemmer af lokalafdelingen. Det er muligt at vælge at være medlem af en anden afdeling.
Medlemmer af Enhedslisten der bor udenfor lokalområdet, kan søge om medlemskab i lokalafdelingen.

Medlemsmøder:
§4
Almindelige medlemsmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel med e-mail og lægges på afdelingens hjemmeside.
Ekstraordinære medlemsmøder kan indkaldes med kortere varsel.
Beslutninger taget på ekstraordinære møder skal konfirmeres på næste besluttende medlemsmøde.
Der skrives beslutningsreferat af alle besluttende møder. Disse referater sendes senest ud med næste mødeindkaldelse.

§5
Møder, hvor der skal vælges tillidsrepræsentanter repræsentanter, for eksempel valg af delegerede, skal være indkaldt med mindst 4 ugers varsel.

§6
Eventuelle kampvalg skal foregå efter de regler, som er besluttet i Partiets hovedvedtægter (Partiets love).
Øvrige beslutninger vedtages med almindeligt flertal.
Skriftlig afstemning kan begæres, hvis mindst to personer ønsker dette.

§7
Kun medlemmer af Enhedslisten Brønshøj-Husum har stemmeret ved de besluttende medlemsmøder.
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

§8
På medlemsmøderne kan der nedsættes emnegrupper og arbejdsgrupper ad hoc.

Generalforsamlingen:
§9
Én gang årligt afholdes generalforsamling. Denne indkaldes med mindst 4 ugers varsel til alle medlemmer af afdelingen enten ved e-mail eller med husomdelt post og lægges på afdelingens hjemmeside. Forslag til arbejdsplan udsendes med indkaldelsen.

§10
Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent og referent.
2 Arbejdsudvalgets beretning.
3 Regnskab.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Behandling af forslag til arbejdsplan for det næste år.
6 Budget.
8 Valg af arbejdsudvalg og revisor.
9 Valg af afdelingsrepræsentanter til Københavnsbestyrelsen, Repræsentantskabet i Region Hovedstaden og Lokaludvalget.
10 Eventuelt.

§11
Forslag til generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Arbejdsudvalget sender indkomne forslag ud mindste en uge før generalforsamlingen på mail og lægger dem på afdelingens hjemmeside.
Der kan stilles ændringsforslag til indkomne forslag under selve generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der føres referat af generalforsamlingen og referatet udsendes med næste indkaldelse til medlemsmøde og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

§12
Arbejdsudvalget eller en fjerdedel af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med en nærmere fastsat dagsorden. Denne indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§13
Vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlinger og skal vedtages med 2/3 flertal.

§14
Eventuelle kampvalg skal foregå efter de regler, som er besluttet i Partiets hovedvedtægter (Partiets love).
Øvrige beslutninger vedtages med almindeligt flertal.
Skriftlig afstemning kan begæres, hvis mindst to personer ønsker dette.

Arbejdsudvalget (AU):
§15
Arbejdsudvalget vælges på afdelingens generalforsamling blandt afdelingens medlemmer.

§16
Arbejdsudvalget er afdelingens besluttende myndighed mellem medlemsmøder og generalforsamling.

§17
Arbejdsudvalget vælger en kassér og en eller flere kontaktpersoner.

§18
Arbejdsudvalgets møder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
Der føres beslutningsreferat på møderne, som vil være tilgængelige på afdelingens hjemmeside.

§19
Arbejdsudvalget meddeler de nødvendige post- og bankfuldmagter til kassereren(tegningsregler). Afdelingen tegnes udadtil af to AU-medlemmer i samarbejde, som har adgang til medlemskartoteket.

Økonomi:
§20
Afdelingen hæfter alene med dens formue(egenkapital).
Afdelingen får sine økonomiske midler fra kontingentrefusion fra Enhedslisten og fra frivillige bidrag.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Nedlæggelse:
§21
Afdelingen kan nedlægges på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ved nedlæggelse overføres afdelingens midler til Enhedslistens landskontor.
Besluttes det at afdelingen opdeles eller fusionerer med en anden afdeling, skal nuværende vedtægter være gældende, indtil den stiftende generalforsamling i den nye forening vedtager nye vedtægter.